Rozpočtový program má v podniku významný smysl

Rozpočet jako takový má na plánování přímou či nepřímou vazbu. S jeho pomocí se stanovují především hodnotové ukazatelé, které jsou vyjádřené v peněžních jednotkách. Rovněž se však stanovují také určité úkoly, které musí být splněny pro naplnění rozpočtu. Sestavuje se většinou na určité časové období. Ne vždy je založen pouze na exaktně propočtených veličinách, v některých případech musí být využívány odhadované veličiny.

efektivity

Proč se vlastně plány a rozpočty v podniku vytvářejí? Jejich hlavním cílem je stanovení úkolů a zefektivnění rozhodovacího procesu.
Jejich úkolem je však také konkretizace cílů podniku jako celku, jenž jsou formulovány do podoby kvantifikovatelných výstupu vyjadřujících hodnotové cíle firmy. Tyto cíle jsou následně specifikovány právě v hlavním rozpočtu firmy, který je tvořen –

  • Rozpočtovou výsledovkou – jejímž základním kritériem je hospodářský výsledek. Zahrnuje rozpočet jednicových nákladů, rozpočet přímých výrobkových nákladů a rozpočet režijních nákladů.
  • Rozpočtovou rozvahou – souvisí se změnou stavu jednotlivých skupin aktiv a pasiv.
  • Rozpočtem peněžních toků – je velice důležitý, neboť tvoří nástroj pro řízení solventnosti a likvidity, zároveň však slouží také jako podklad pro řízení a koordinování vztahů mezi základními aktivitami.

V souvislosti s výše zmiňovaným však mohou být tvořeny různé dílčí rozpočty hlavní výdělečné činnosti navazující na plány prodejů a výroby. Může se jednat o –

  • rozpočet výnosů z prodeje,
  • rozpočet spotřeby jednicového materiálu,
  • rozpočet jednicových mezd,
  • rozpočet variabilních nákladů,
  • rozpočet fixních nákladů.

investice

Jak lze vidět, rozpočtování má v podniku nevylučitelnou úlohu. Proto je potřeba mít kvalitní program, v jehož rámci lze rozpočty jednoduše ale kvalitně provádět. Takový rozpočtový program je v podniku velkou výhodou, neboť tuto velice důležitou práci usnadňuje a především zefektivňuje.

Rozpočtový program má v podniku významný smysl
4 (80%)8